ព័ត៌មានជាតិ

ចូលរួមយល់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីពន្ធលើថ្លៃឈ្នួលអចលនទ្រព្យ

ដោយ៖ ស-សម្បត្តិ

ភ្នំពេញ៖ ប្រកាសដែលចុះហត្ថលេខាដោយឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យអូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញវត្ថុកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ គឺបានកំណត់នូវវិធាននិងនីតិវិធីថ្មីនៃការគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធលើថ្លៃឈ្នួលអចលនទ្រព្យ។

ប្រកាសនេះ មានវិសាលភាព អនុវត្តលើកម្មសិទ្ធិករ ឬសិទ្ធិវន្ត(អ្នកមានសិទ្ធិលើទ្រព្យតាមរយៈការផ្តល់ឲ្យដោយម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យ) ដែលមិនមែនជាអ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស ដែលជួលអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រកាសដែលទើបនឹងចេញនៅពេលថ្មីៗនេះគឺមានខ្លឹមសារទាំងស្រុកដូចខាងក្រោម៖