សេដ្ឋកិច្ច

តើអ្វីទៅដែលហៅថាអាករសម្រាប់បំភ្លឺសាធារណៈ?

ដោយ៖ ស-ស​ម្បត្តិ

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទើបបានចេញនូវប្រកាសលេខៈ១៦៨ សហវ-ប្រក.អពដ ស្តីពីអាករសម្រាប់បំភ្លឺសាធារណៈ។

ស្រាម្នាស់ដែលផលិតក្នុងស្រុក(រូបឯកសារ)

ប្រកាសដែលចុះហត្ថលេខាដោយ ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យអូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋ មន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ បានកំណត់នូវវិធាននិងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងប្រមូលអាករសម្រាប់បំភ្លឺសាធារណៈ។ប្រកាសនេះគឺមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖