ផ្សព្វផ្សាយពីជំងឺបន្តពូជគោនិងការបង្កាត់ពូជកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺដល់កសិករ