សន្ដិសុខសង្គម

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញអុតស្វាចំនួនមួយករណីបន្ថែមទៀត

ដោយៈសិរីមតី

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នាថ្ងៃទី៨ខែកុម្ភៈ ចេញសេចក្តីប្រកាសពត៌មានមួយអំពីការរកឃើញជំងឺអឹមផក(Mpox)ឬហៅថាជំងឺអុតស្វា ចំនួនមួយករណីបន្ថែមទៀតលើបុរសម្នាក់ដែលកំពុងដាក់ឱ្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

សូមបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះ កម្ពុជាបានរកឃើញជំងឺអឹមផកនេះចំនួន៦ករណីហើយ។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសពត៌មានពិស្តារដូចខាងក្រោម៖