ចាប់រថយន្តទំនើបដឹកឈើ១គ្រឿង-រថយន្តការពារ១គ្រឿង និងមនុស្ស៣នាក់3