កីឡា

យល់ដឹងអំពីបណ្តាប្រទេសដែលឈ្នះពានរង្វាន់ប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិក

ប្រែសម្រួល៖ បញ្ញា

បញ្ជីឈ្មោះប្រទេសដែលឈ្នះពានរង្វាន់ប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិក (Africa Cup )

(នៅក្នុងវង់ក្រចកគឺជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតកន្លងមក)

ឆ្នាំ 1957 – អេហ្ស៊ីប (ស៊ូដង់)

ឆ្នាំ 1959 – អេហ្ស៊ីប (អេហ្ស៊ីប)

ឆ្នាំ 1962 – អេត្យូពី (អេត្យូពី)

ឆ្នាំ 1963 – ហ្គាណា (ហ្គាណា)

ឆ្នាំ 1965 – ហ្គាណា (ទុយនីស៊ី)

ឆ្នាំ 1968 – កុងហ្គោ-គីនសាសា (អេត្យូពី)

ឆ្នាំ 1970 – ស៊ូដង់ (ស៊ូដង់)

ឆ្នាំ ១៩៧២ – កុងហ្គោ (កាមេរូន)

ឆ្នាំ 1974 – ហ្ស៊ែរ (អេហ្ស៊ីប)

ឆ្នាំ ១៩៧៦ – ម៉ារ៉ុក (អេត្យូពី)

ឆ្នាំ ១៩៧៨ – ហ្គាណា (ហ្គាណា)

ឆ្នាំ 1980 – នីហ្សេរីយ៉ា (Nigeria)

ឆ្នាំ ១៩៨២ – ហ្គាណា (លីប៊ី)

ឆ្នាំ ១៩៨៤ – កាមេរូន (កូតឌីវ័រ)

ឆ្នាំ ១៩៨៦ – អេហ្ស៊ីប (អេហ្ស៊ីប)

ឆ្នាំ ១៩៨៨ – កាមេរូន (ម៉ារ៉ុក)

ឆ្នាំ 1990 – អាល់ហ្សេរី (Algeria)

ឆ្នាំ ១៩៩២ – កូតឌីវ័រ (សេណេហ្គាល់)

ឆ្នាំ 1994 – នីហ្សេរីយ៉ា (ទុយនីស៊ី)

ឆ្នាំ 1996 – អាហ្វ្រិកខាងត្បូង (អាហ្វ្រិកខាងត្បូង)

ឆ្នាំ ១៩៩៨ – អេហ្ស៊ីប (បួគីណាហ្វាសូ)

ឆ្នាំ 2000 – កាមេរូន (ហ្គាណា និងនីហ្សេរីយ៉ាជាសហម្ចាស់ផ្ទះ)

២០០២ – កាមេរូន (ម៉ាលី)

២០០៤ – ទុយនីស៊ី (ទុយនីស៊ី)

២០០៦ – អេហ្ស៊ីប (អេហ្ស៊ីប)

ឆ្នាំ ២០០៨ – អេហ្ស៊ីប (ហ្គាណា)

ឆ្នាំ ២០១០ – អេហ្ស៊ីប (អង់ហ្គោឡា)

ឆ្នាំ 2012 – Zambia (Equatorial Guinea និង Gabon សហម្ចាស់ផ្ទះ)

ឆ្នាំ 2013 – នីហ្សេរីយ៉ា (អាហ្វ្រិកខាងត្បូង)

ឆ្នាំ 2015 – កូតឌីវ័រ (អេក្វាទ័រហ្គីណេ)

ឆ្នាំ 2017 – កាមេរូន (ហ្គាបុង)

ឆ្នាំ 2019 – អាល់ហ្សេរី (អេហ្ស៊ីប)

ឆ្នាំ 2021 – សេណេហ្គាល់ (កាមេរូន)

កំណត់សម្គាល់៖ ប្រទេសកុងហ្គោដែលមានរដ្ឋធានី គីនសាសា និង ហ្សាអ៊ែរ ឥឡូវនេះត្រូវបានគេហៅថា សាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ។

(ចងក្រងដោយលោក Mark Gleeson)

ប្រភព៖ Reuters