អន្តរជាតិ

ពិព័រណ៍យន្តហោះបានប្រារព្ធធ្វើនៅទីក្រុងរ៉ូម ដើម្បីប្រារព្ធទិវាឯកភាពជាតិ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

ក្រុម​ជិះ​យន្តហោះ​អ៊ីតាលី Frecce Tricolori សម្តែង​ក្នុង​អំឡុង​ពិធី​ប្រារព្ធ​ទិវា​ឯកភាពជាតិ និង​កងកម្លាំង​ប្រដាប់អាវុធ​របស់​អ៊ីតាលី នៅ​ទីក្រុង Rome ប្រទេស​អ៊ីតាលី ថ្ងៃទី 4 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023។ (រូបថត​ដោយ Elisa Lingria/Xinhua)

 

ក្រុម​ជិះ​យន្តហោះ​អ៊ីតាលី Frecce Tricolori សម្តែង​ក្នុង​អំឡុង​ពិធី​ប្រារព្ធ​ទិវា​ឯកភាពជាតិ និង​កងកម្លាំង​ប្រដាប់អាវុធ​របស់​អ៊ីតាលី នៅ​ទីក្រុង Rome ប្រទេស​អ៊ីតាលី ថ្ងៃទី 4 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023។ (រូបថត​ដោយ Elisa Lingria/Xinhua)

 

ក្រុម​ជិះ​យន្តហោះ​អ៊ីតាលី Frecce Tricolori សម្តែង​ក្នុង​អំឡុង​ពិធី​ប្រារព្ធ​ទិវា​ឯកភាពជាតិ និង​កងកម្លាំង​ប្រដាប់អាវុធ​របស់​អ៊ីតាលី នៅ​ទីក្រុង Rome ប្រទេស​អ៊ីតាលី ថ្ងៃទី 4 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023។ (រូបថត​ដោយ Elisa Lingria/Xinhua)