កម្សាន្ដ

ខ្លាឃ្មុំផេនដាយក្សឈ្មោះថា”Kuku”រីករាយនឹងអាហារនៅឧទ្យានChimelong Safari ក្នុងទីក្រុង Guangzhou

ខ្លាឃ្មុំផេនដាយក្ស “Kuku” រីករាយនឹងអាហាររបស់វានៅឧទ្យាន Chimelong Safari ក្នុងទីក្រុង Guangzhou ខេត្ត Guangdong ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន ថ្ងៃទី 27 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023។ (Xinhua/Huang Guobao)
ខ្លាឃ្មុំផេនដាយក្ស “Kuku” រីករាយនឹងអាហាររបស់វានៅឧទ្យាន Chimelong Safari ក្នុងទីក្រុង Guangzhou ខេត្ត Guangdong ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន ថ្ងៃទី 27 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023។ (Xinhua/Huang Guobao)
ខ្លាឃ្មុំផេនដាយក្ស “Kuku” រីករាយនឹងអាហាររបស់វានៅឧទ្យាន Chimelong Safari ក្នុងទីក្រុង Guangzhou ខេត្ត Guangdong ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន ថ្ងៃទី 27 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023។ (Xinhua/Huang Guobao)