កម្សាន្ដ

ក្នុងរូបភាពនេះគឺបង្ហាញពីការប្រណាំងក្របីនៅខេត្តឈុនបុរី ប្រទេសថៃ

អ្នក​ប្រណាំង​ក្របី​ម្នាក់​ប្រកួត​ក្នុង​ពេល​ប្រណាំង​ក្របី​នៅ​ខេត្ត​ឈុនបុរី ប្រទេស​ថៃ កាលពី​ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣។ (ស៊ីនហួរ/Rachen Sageamsak)

អ្នក​ប្រណាំង​ក្របី​ម្នាក់​ប្រកួត​ក្នុង​ពេល​ប្រណាំង​ក្របី​នៅ​ខេត្ត​ឈុនបុរី ប្រទេស​ថៃ កាលពី​ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣។ (ស៊ីនហួរ/Rachen Sageamsak)

ប្រភព៖ Xinhua