កីឡា

រូបភាពដ៏ល្អបំផុតនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ 2022

ទាំងនេះគឺជាកម្រងរូបភាពដ៏ទាក់ទាញបំផុតដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់ពិភលោកនៅក្នុងឆ្នាំ២០២២កន្លងមកនេះ។