នារីម្នាក់បានស្លាប់និងមិត្តភក្តិ២នាក់របួសធ្ងន់ស្រាល1