ខឹងឪពុកស្តីបន្ទោស ចាប់ច្របាច់ករហូតដល់ស្លាប់ សមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន