អន្តរជាតិ

កិច្ចប្រជុំកំពូល AI ជាសកលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស

ដោយ៖រតនា
អ្នកចូលរួមបានធ្វើទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកជាមួយមនុស្សយន្ត នៅឯ AI for Good Global Summit នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស កាលពីថ្ងៃទី 7 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2023។

រូបថតៈ (Xinhua/Lian Yi)

កិច្ចប្រជុំកំពូល AI for Good Global Summit ត្រូវបានធ្វើឡើងទាំងនៅនឹងកន្លែង និងតាមអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃទី 6-7 ខែកក្កដា ក្នុងគោលបំណងកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មវិធីជាក់ស្តែងនៃ AI ការធ្វើមាត្រដ្ឋានដំណោះស្រាយសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ជាសកល និងការពន្លឿនវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

រូបថតៈ (Xinhua/Lian Yi)

វាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (ITU) ដែលជាទីភ្នាក់ងារឯកទេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយទីភ្នាក់ងារបងប្អូនចំនួន 40 របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងបានប្រជុំរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស្វីស៕
Source: Xinhua

រូបថតៈ (Xinhua/Lian Yi)
រូបថតៈ (Xinhua/Lian Yi)
រូបថតៈ (Xinhua/Lian Yi)
រូបថតៈ (Xinhua/Lian Yi)