សន្ដិសុខសង្គម

ក្រសួងសុខាភិបាលសុំឲ្យចាត់ការចំពោះអ្នកផ្សព្វផ្សាយលក់ថ្នាំប៉ូវផ្លូវភេទបុរសស្រី្ត

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសូងសុខាភិបាលបានស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលជំនួយផ្លូវភេទបុរស និងផលិតផលជំនួយអារម្មណ៍ផ្លូវភេទស្រ្តី តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។