បុរស៣នាក់ស្លាប់នៅទីតាំងរុករករ៉ែមាស​ តំបន់ភ្នំអន្លង់ស្រុករវៀង1