សេដ្ឋកិច្ច

សូមបញ្ជាក់ថា៖ ដីចម្ការដែលលក់បន្ទាន់នោះមានដំណាំជាច្រើនដែលទទួលបានផល​ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ពិសេសជាងនេះទៅទៀតផ្ទៃដីខាងលើនោះអាចពុះជាដីឡូត៍ ឬអភិវឌ្ឍន៍ជា​សំណង់ផ្ទះល្វែងសម្រាប់លក់បន្ត​ក៏បានដែរ៕