កម្សាន្ដ

កាណាដាចាប់ផ្តើមតាំងពិព័រណ៍សម្លៀកបំពាក់ឆ្នាំ 2022

ប្រែសម្រួល៖ រ៉ាម៉េត

ពិព័រណ៍​ពាណិជ្ជកម្ម​ប្រភព​វាយនភណ្ឌ​សម្លៀក​បំពាក់​ឆ្នាំ 2022 ត្រូវបានចាប់ផ្តើម​នៅ​ទីក្រុង Toronto ប្រទេស​កាណាដា។

មនុស្សម្នាចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មប្រភពសម្លៀកបំពាក់ឆ្នាំ 2022 នៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូ ប្រទេសកាណាដា នៅថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022។ វាជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ និងវាយនភណ្ឌដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដា ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានរយៈពេលបីថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមនៅទីនេះកាលពីថ្ងៃចន្ទ។ (រូបថតដោយ Zou Zheng/Xinhua)

មនុស្សចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មប្រភពសម្លៀកបំពាក់ឆ្នាំ 2022 នៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូ ប្រទេសកាណាដា នៅថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022។ វាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ និងវាយនភណ្ឌដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដា ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានរយៈពេលបីថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមនៅទីនេះកាលពីថ្ងៃចន្ទ។ (រូបថតដោយ Zou Zheng/Xinhua)

ប្រជាជនចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មប្រភពសម្លៀកបំពាក់ឆ្នាំ 2022 នៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូ ប្រទេសកាណាដា នៅថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022។វាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ និងវាយនភណ្ឌដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដា ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានរយៈពេលបីថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមនៅទីនេះកាលពីថ្ងៃចន្ទ។ (រូបថតដោយ Zou Zheng/Xinhua)

មនុស្សម្នាចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មប្រភពសម្លៀកបំពាក់ឆ្នាំ 2022 នៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូ ប្រទេសកាណាដា នៅថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022។ វាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ និងវាយនភណ្ឌដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដា ព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេលបីថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមនៅទីនេះកាលពីថ្ងៃចន្ទ។ (រូបថតដោយ Zou)